Diagnostiek van een persoonlijkheidsstoornis

Mondriaan biedt vanuit de specialistische ggz specifieke diagnostiek gericht op persoonlijkheidsproblematiek. Om helder te krijgen welke problematiek er speelt en om een behandelplan op te stellen, vindt er eerst een diagnostische fase plaats.

Middels een intakegesprek worden uw klachten in kaart gebracht. Een psychologisch of psychodiagnostisch onderzoek kan dan wenselijk zijn.Een psychologisch, psychodiagnostisch onderzoek kan op verschillende momenten in de behandeling verricht worden:

  • in de beginfase bij intake om probleemgebieden te onderzoeken en/of mee te helpen een behandelplan op te stellen.
  • tijdens het verloop van de behandeling om beter zicht te krijgen op verdere mogelijkheden voor verandering of welke persoonlijkheidstrekken de behandeling bemoeilijken. Zo kan het belangrijk zijn te weten hoeveel druk u aankunt en wat de gevolgen kunnen zijn van een hoge mate van stress voor uw psychisch evenwicht.

Bij het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek gebruiken we verschillende onderzoeksmethoden. Bijvoorbeeld een gesprek of interview, of het afnemen van tests waaronder vragenlijsten. Hierdoor krijgen wij informatie over uw capaciteiten, persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en eventuele beperkingen.

Er zijn meerdere soorten onderzoek, afgestemd op de vraagstelling:

  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek 
  • IQ-onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

In dit onderzoek inventariseren we uw persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Hiermee kunnen we uitspraken doen over uw sterke en minder sterke kanten en daarmee over uw psychische belastbaarheid. Zo kijken we naar bepaalde eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, frustratietolerantie, welke mogelijkheden er zijn er om met emotionele spanning om te gaan. Het gaat daarbij niet altijd om prestaties, maar ook om uw mening waarbij u geen goede of foute antwoorden kunt geven.

Het onderzoek kan aangevraagd en verricht worden aan het begin van een behandeling, zodat de intake medewerker meer zicht krijgt op uw mogelijkheden en beperkingen om zo goed mogelijk een behandelplan op te stellen. Maar ook uw behandelaar kan tijdens de behandeling laten onderzoeken welke aandachtsgebieden (nog) te weinig zijn uitgediept.

Neuropsychologisch onderzoek

Met verschillende tests wordt informatie verzameld over allerlei cognitieve functies, bijvoorbeeld uw geheugen, uw waarneming of uw concentratievermogen.

IQ-onderzoek

In dit onderzoek wordt met behulp van een capaciteitentest uw nivo van functioneren onderzocht. Daarnaast kijken we naar sterke en minder sterke kanten van uw denkvermogen.

Meer informatie

Wanneer u bent aangemeld voor een onderzoek ontvangt u een uitnodiging voor een eerste gesprek met de psycholoog. De psycholoog werkt samen met een psychodiagnostisch medewerker, die de tests afneemt.

Het gehele onderzoek kan één tot twee dagdelen duren. Een uitgebreid onderzoek zal over verschillende dagen verdeeld worden. Tijdens het onderzoek krijgt uw koffie/thee aangeboden en zullen er af en toe pauzemomenten zijn. Het is van belang dat u zo goed mogelijk uitgerust bent. Als u gebruik maakt van een bril of gehoorapparaat, neemt u deze dan mee naar het onderzoek.

Wanneer er onduidelijkheden zijn over de tests of andere vragen zijn, kunt u deze altijd stellen aan de psycholoog of de psychologisch medewerker.

Na het afnemen van de tests worden de uitkomsten verwerkt in een verslag en volgt een nabespreking met uw psycholoog, waar u het verslag kunt doorlezen en indien gewenst, als kopie meekrijgt. U heeft daarbij het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren en in een bijlage het verslag van commentaar te voorzien. Het verslag wordt opgenomen in uw patiëntendossier.

Lees meer