Vacatures Raad van Toezicht Mondriaan

Geplaatst op 22 maart 2019

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en is complementair samengesteld uit personen met een academische, elkaar aanvullende achtergrond. Het geheel van de specifieke expertise en ervaring van de afzonderlijke leden is gewenst om thema’s integraal te kunnen toetsen en beoordelen.
De leden gezamenlijk beschikken over expertise en ervaring op de volgende terreinen: financiën / bedrijfsvoering / organisatie / (zorg)markt / openbaar bestuur / personeel.
Leidend in de wijze van werken zijn de principes van de Governancecode Zorg.
De RvT telt drie structurele commissies, te weten de auditcommissie, de zorgcommissie en de werkgeverscommissie.
Als gevolg van het verstrijken van de tweede zittingsperiode nemen per 1 januari 2020 twee leden afscheid en zoekt de RvT kandidaten voor deze posities, waarvan één te benoemen per 1 juli 2019 en één per 1 januari 2020. 

Taken van de RvT

 • Ziet toe op de borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van patiënten/cliënten, opdrachtgevers en medewerkers.
 • Houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB).
 • Geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleid en de jaarverantwoording.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen.
 • Keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening goed.
 • Benoemt de accountant.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB.
 • Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van zowel de voorzitter als het lid RvB.
 • Beoordeelt jaarlijks het functioneren van de RvB.
 • Evalueert jaarlijks het eigen functioneren. 

Profiel

De profielwensen ten aanzien van de leden van de RvT kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden die de individuele leden van de RvT vertegenwoordigen.
De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Er wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling qua diversiteit. 

Algemene uitgangspunten voor de RvT als geheel

 • Affiniteit met en betrokkenheid bij het werkveld van Mondriaan, maar niet actief werkzaam in het werkveld en/of de gemeentelijke overheid in Zuid-Limburg;
 • Met betrokkenheid de rol van sparringpartner kunnen vervullen;
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt;
 • Voldoende beschikbaarheid;
 • Elk lid is medeverantwoordelijk voor en denkt na over het geheel;
 • Bestuurlijke ervaring, met name om integraal te kijken naar een organisatie;
 • Sensitiviteit voor distantie en nabijheid.
 • Balans tussen zakelijkheid en de menselijke kant.

Aandachtsgebieden die de twee nieuwe leden vertegenwoordigen

Gezien het profiel van de andere leden wordt gezocht naar een toezichthouder met zorginhoudelijke kennis en ervaring en een toezichthouder met kennis van en ervaring met vraagstukken rond bedrijfsvoering.

Profiel 1: Zorginhoudelijk

Het betreffende lid heeft bestuurlijke kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. Het lid is bekend met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in brede zin en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Bij voorkeur is het lid ook bekend met de impact van technologische ontwikkelingen op de zorg, zoals E-Health en robotisering. Dit lid zal zitting nemen in de zorgcommissie van de RvT.
Benoeming van dit lid vindt plaats per 1 januari 2020.

Profiel 2: Bedrijfsvoering

Het betreffende lid heeft bestuurlijke kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en zo mogelijk ook op compliance gebied. Bij voorkeur heeft het lid ook kennis van en ervaring met ICT (gerelateerde)-gebieden in de zorg zoals informatiebeveiliging, AVG, nieuwe technologieën, big data. Dit lid zal zitting nemen in de auditcommissie van de RvT.
Benoeming van dit lid vindt plaats per 1 juli 2019. 

Uitdaging

Mondriaan heeft als reactie op ontwikkelingen in de markt op 1 januari 2019 een grote verandering doorgemaakt waaronder de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur, gebaseerd op de matrixorganisatie. Voorts is de strategie van Mondriaan beschreven en vervat in het meerjarenbeleidsplan ‘Mondriaan 2022’.

De nieuwe leden moeten begrijpen wat het betekent om in de veranderende markt te opereren; denken vanuit kansen en vanuit het realiseren van omzet en het leveren van financieel gedekte producten en diensten met behoud van kwaliteit van de zorg voor patiënten/cliënten en een uitdagend werkklimaat voor de medewerkers.

Inzet

De RvT vergadert doorgaans zes á zeven keer per jaar met de RvB, waarvan één keer een in de vorm van een themabijeenkomst. Eens per jaar heeft de RvT overleg over het onderling functioneren en eens per jaar een voorbereidend overleg ten behoeve van het functioneringsgesprek met de bestuurders. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de voltallige RvT met de ondernemingsraad en met de cliëntenraad. De voorzitter van de RvT overlegt voorafgaand aan de vergaderingen met de RvB. Daarnaast zorgt de RvT ervoor dat zij ook langs informele weg in contact komt met de organisatie en het werkveld. 
De leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar. 

Selectie- en benoemingstraject

De RvT werft openbaar voor beide posities en is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de nieuwe leden.
De eerste gespreksronde vindt plaats op 19 april.
Een eventuele tweede gespreksronde vindt op 26 april plaats.
Medio mei vinden gesprekken met respectievelijk de raad van bestuur, een afvaardiging van de ondernemingsraad en een afvaardiging van de cliëntenraad plaats. Deze hebben een adviserende rol in de procedure.
Formele benoeming, waarvan één per 1 juli 2019 en één per 1 januari 2020.

Informatie

Informatie kan worden ingewonnen bij Mw. Therese-Sophie de Wit, lid van de RvT, die per 1 januari 2020 de functie van voorzitter van de RvT zal vervullen. Zij is bereikbaar per e-mail  theresesophiedewit@gmail.com en tijdens kantooruren telefonisch op 06-46014936.

Sollicitatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt de heer H. van Reen, secretaris van de RvT, graag uiterlijk 5 april 2019 uw cv en een korte motivatie, onder aangeving van uw interesse voor profiel 1 of 2. Het e-mailadres van de heer Van Reen is h.van.reen@mondriaan.eu