Vacature in de Raad van Toezicht van Mondriaan, expertisegebied bedrijfsvoering/financiën

Vacature in de Raad van Toezicht van Mondriaan, expertisegebied bedrijfsvoering/financiën

Geplaatst op 1 augustus 2019

Als gevolg van het verstrijken van de tweede zittingsperiode zoekt de Raad van Toezicht (RvT) per 1 januari 2020 naar een opvolger voor het lid met bestuurlijke kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en zo mogelijk ook op compliance gebied. Dit lid zal tevens zitting nemen in de auditcommissie van de RvT.

De RvT

De RvT bestaat uit vijf (tijdelijk zes) leden en is complementair samengesteld uit personen met een academische, elkaar aanvullende achtergrond. Het geheel van de specifieke expertise en ervaring van de afzonderlijke leden is gewenst om thema’s integraal te kunnen toetsen en beoordelen. De leden gezamenlijk beschikken over expertise en ervaring op de volgende terreinen: financiën / bedrijfsvoering / organisatie / (zorg)markt / openbaar bestuur / personeel. Leidend in de wijze van werken zijn de principes van de Governancecode Zorg.
De RvT telt drie structurele commissies, te weten de auditcommissie, de zorgcommissie en de werkgeverscommissie. 

Taken van de RvT

 • De RvT ziet toe op de borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de positie van patiënten/cliënten, opdrachtgevers en medewerkers;
 • Houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB);
 • Geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleid;
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van de publieke middelen;
 • Keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening goed;
 • Benoemt de accountant;
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB;
 • Vervult de formele rol van werkgever van de RvB;
 • Evalueert jaarlijks het eigen functioneren. 

Profielen leden RvT

De profielen van de leden van de RvT kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden die de individuele leden van de RvT vertegenwoordigen.
De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Er wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling qua diversiteit. 

Algemene uitgangspunten voor de RvT als geheel

 • Leden van de RvT hebben affiniteit met het werkveld van Mondriaan, maar zijn niet werkzaam in het werkveld en/of de gemeentelijke overheid in Zuid-Limburg;
 • Vervullen met betrokkenheid de rol van sparringpartner voor de RvB;
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt;
 • Zijn voldoende beschikbaar voor de toezichthoudende functie;
 • Zijn individueel medeverantwoordelijk voor het geheel;
 • Hebben bestuurlijke ervaring, met name de vaardigheid om integraal naar een organisatie te kijken;
 • Zijn sensitief voor distantie en nabijheid;
 • Hebben oog voor de balans tussen zakelijkheid en de menselijke kant.   

Uitdaging

Mondriaan heeft als reactie op de ontwikkelingen in de markt op 1 januari 2019 een grote verandering doorgemaakt waaronder de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur, gebaseerd op de matrixorganisatie. Voorts is de strategie van Mondriaan beschreven en vervat in het meerjarenbeleidsplan ‘Mondriaan 2022’.

Het per 1 januari 2020 te benoemen RvT-lid begrijpt wat het betekent om in een veranderende markt te opereren; denkt vanuit kansen en het realiseren van omzet en het leveren van financieel gedekte producten en diensten met behoud van kwaliteit van de zorg binnen een veilig en uitdagend werkklimaat voor de medewerkers. 

Inzet

De RvT vergadert doorgaans zes à zeven keer per jaar met de RvB, waarvan één keer een in de vorm van een themabijeenkomst. Eens per jaar heeft de RvT overleg over het onderlinge functioneren en eens per jaar een voorbereidend overleg ten behoeve van het functioneringsgesprek met de bestuurders. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de voltallige RvT met de ondernemingsraad en met de cliëntenraad. De voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT overleggen voorafgaand aan de vergaderingen met de RvB. Daarnaast zorgt de RvT ervoor dat zij ook langs informele weg in contact komt met de organisatie en het werkveld. 
De commissies van de RvT vergaderen doorgaans twee- à driemaal per jaar. 
De leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar.  

Selectie- en benoemingstraject

De RvT werft openbaar voor posities in de RvT. Een selectiecommissie bestaande uit drie leden van de RvT is verantwoordelijk voor het selectieproces en draagt de te benoemen kandidaat voor aan de voltallige RvT. De RvT is verantwoordelijk voor de benoeming. De raad van bestuur, een afvaardiging van de ondernemingsraad en een afvaardiging van de cliëntenraad hebben een adviserende rol in de procedure. 

Informatie

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Mw. Therese-Sophie de Wit, lid van de RvT, die per 1 januari 2020 de functie van voorzitter van de RvT zal vervullen. Zij is bereikbaar per e-mail theresesophiedewit@gmail.com en tijdens kantooruren telefonisch op 06-46014936. 

Sollicitatie

Indien u geïnteresseerd bent in de vacante positie, ontvangt de heer H. van Reen, secretaris van de RvT, graag uw cv en een korte motivatie. Het e-mailadres van de heer Van Reen is h.van.reen@mondriaan.eu.
Reageren is mogelijk tot 6 september aanstaande. Sollicitanten ontvangen direct na reactie een bevestiging van de ontvangst en worden vervolgens zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het besluit van de selectiecommissie.