Bemoeizorg

De kans bestaat dat u iemand in uw omgeving kent die zelf niet om hulp vraagt of hulp niet wil of kan accepteren. Deze mensen worden ook wel zorgmijders genoemd. Zij hebben problemen op meerdere leefgebieden, die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. Vaak zijn de problemen van psychische aard eventueel in combinatie met het gebruik van verslavende middelen.

Om toch deze mensen te bereiken zijn er speciale teams die als taak hebben om contact te leggen met hen, hen te ondersteunen bij de problemen, hen te stimuleren hulp te accepteren en hen te motiveren voor een behandeling. Afhankelijk van de regio is dit bij Mondriaan of bij het GGD.

Bemoeizorg

We noemen dit bemoeizorg en soms wordt de term vangnet gebruikt. Meestal bestaat zo’n team uit een psychiater, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en verpleegkundige ambulante woonbegeleiders.

Wat doen wij precies?

Zorgmijders hebben meestal problemen op meerdere leefgebieden, die ze zelf moeilijk kunnen oplossen. Vaak zijn de problemen van psychische aard (depressies, angsten) eventueel in combinatie met middelengebruik of verslaving. We zien dagelijks dat ze zelf niet om hulp vragen of hulp niet willen en/of kunnen accepteren. Het is onze taak om juist wel bij deze mensen binnen te komen, ze te ondersteunen en ze door te leiden naar de zorg. Nadat wij uw melding hebben ontvangen, gaan we verdere informatie verzamelen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Behoort betrokkene tot de doelgroep, dan wordt de melding in ons wekelijks overleg besproken en bekijken we welke medewerker ermee aan de slag gaat. Behoort betrokkene niet tot de doelgroep dan wordt er contact opgenomen met de melder en wordt er uitgelegd waarom er geen actie ondernomen kan worden. Indien mogelijk geven we advies bij wie de melder terecht kan.

Een medewerker van het Vangnet zal proberen in contact te komen met de zorgmijder en hem (of haar) zover proberen te krijgen dat hij of zij hulp accepteert.

Brugfunctie

De mate van complexiteit en zorgzwaarte bij de bemoeizorgpatiënt zijn bepalend voor de intensiteit en de duur van de brugfunctie die wij uitvoeren. Want daar gaat het om bij bemoeizorg, een brugfunctie, omdat wij geen spoedeisende interventies of primaire behandelfunctie uitvoeren. Bij onze aanpak richten wij ons tegelijkertijd op alle levensgebieden van de patiënt. Indien patiënten niet of moeilijk toe te leiden zijn naar zorg zijn voorkoming van verdere maatschappelijke teloorgang en het creëren van een signaleringsnetwerk bijkomende doelstellingen voor ons. Samenwerking met ketenpartners is van wezenlijk belang om de gewenste doelstellingen te halen. Uiteindelijk volgt er een verwijzing naar de reguliere hulpverlening (maatschappelijk werk, psychiatrische en/of verslavingszorg, opvang, woonbegeleiding enz.). Met deze verwijzing en een goede overdracht eindigt het werk van Meldpunt Vangnet OGGZ.

Aanmelden

Meldpunt Bemoeizorg Parkstad
Is onder gebracht bij Mondriaan.
T 088 506 65 99
E vangnet.bemoeizorg@mondriaan.eu

Aanmeldingen voor personen boven de 65 jaar
Verlopen via het secretariaat Ouderen van Mondriaan.
T 088 506 63 63
E secretariaat.ouderen@mondriaan.eu

Meldpunt Vangnet OGGZ voor de regio Sittard en Maastricht
Is ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg. Zie hier voor contactgegevens en bereikbaarheid in Sittard en Maastricht.

Lees meer