Systeemtherapie en Consultatie

In uw leven kunt u te maken krijgen met relationele problemen. Bijvoorbeeld niet meer kunnen communiceren met uw puberende zoon/dochter, afstand voelen tot uw partner, veel ruzies en conflicten met negatieve uitwerking binnen het gezin , gevoel van emotionele verwijdering tussen geliefden, ervaren spanningen bij nieuw samengestelde gezinnen of omgangsproblemen met/tussen ouders.

Door relatieproblemen kunnen psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan of verergeren die uw dagelijks leven ontregelen. Het kan ook zijn dat juist de psychische klachten en/of lichamelijke klachten hebben geleid tot relationele problemen. Meestal is er sprake van een wisselwerking tussen beiden. 

Soms zijn de gezins- of relatieproblemen de belangrijkste redenen om hulp te zoeken en is het nog niet duidelijk of er samenhang is met een psychische stoornis. Ook dan kunt u zich, met een verwijzing van de huisarts, bij ons aanmelden! Hier zijn verzekeringtechnisch wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • er is sprake van een risicovolle situatie voor betrokkenen 
  • of er is tenminste sprake van een ontregeling van het dagelijks leven
  • eerdere professionele aandacht heeft onvoldoende resultaat opgeleverd.

Het is dan zeer waarschijnlijk dat er meer aan de hand is, en uw huisarts kan u verwijzen naar specialistische zorg bij PsyQ persoonlijkheidsproblematiek, sectie Systeemtherapie en Consultatie.

Werkwijze

Na aanmelding volgt een specialistisch onderzoek, zowel van de onderlinge relaties als van de psychische conditie. In dit onderzoek bestuderen we samen met u, uw partner en/of eventuele gezinsleden naar patronen die zorgen voor relationele spanningen. Daarnaast onderzoeken we naar de krachten en mogelijkheden binnen de relatie/het gezin. Verder wordt ingeschat of systeemtherapie een bijdrage kan leveren in de verbetering van uw emotionele verbondenheid en/of aan het hervinden van een nieuw passend evenwicht binnen het gezin/ relatie.

Na dit onderzoek zijn er twee uitkomsten mogelijk:

  1. bij een van de betrokkenen wordt een psychische stoornis vastgesteld: u kunt kiezen voor specialistische behandeling bij PsyQ van zowel de systeemproblematiek als de geconstateerde psychische stoornis(en) 
  2. bij geen van de betrokkenen kan een psychische stoornis worden vastgesteld: u wordt terug verwezen naar uw huisarts met een advies.

Indien de uitkomst is dat u in behandeling kan komen binnen de sectie Systeemtherapie en Consultatie, krijgt u vervolgafspraken. De echtpaargesprekken vinden meestal samen met uw partner plaats en duren ongeveer 60 min. Bij de gezinsgesprekken wordt er soms gekozen voor wisselende samenstellingen afhankelijk van wat het behandelthema is. Binnen de sectie Systeemtherapie en Consultatie werken we vanuit diverse theoretische kaders, waaronder het cognitief gedragstherapeutisch kader, de structurele benadering, de ‘emotional focused therapy (EFT)’ benadering, de narratieve benadering maar ook de schemagerichte relatietherapie.

Aanmelding en vergoeding

Herkent u zich in bovengenoemde en wenst u hierin ondersteuning? Neemt u dan contact op met uw huidige behandelaar of uw huisarts. Uw huisarts, behandelaar of een externe specialist kan u aanmelden voor systeemtherapie bij de sectie Systeemtherapie en Consultatie. De behandeling vindt plaats binnen de specialistische ggz en wordt vergoed door uw zorgverzekering indien er sprake is van een psychische stoornis (met uitzondering van de intakefase ). Bij aanmelding van een paar streven we ernaar beide partners in te schrijven vanuit het oogpunt van gelijkheid in relaties. Bij gezinnen bekijken we dit steeds opnieuw.