Kwaliteit

Mondriaan wil bekend staan om de goede kwaliteit van zorg en dienstverlening. Daarom zoeken wij steeds naar verbetering en vernieuwing. Regelmatig toetsen wij onze zorg en de tevredenheid van onze patiënten.

HKZ-certificaat

Sinds 1 november 2007 zijn wij HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector.
- HKZ Certificaat
- HKZ Certificaat Reclassering

Certificaat voor Informatiebeveiliging in de zorg

- NEN 7510:2011

Kwaliteitsstatuut Mondriaan

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe Mondriaan de integrale zorg voor de individuele patiënt/cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de patiënt/cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie in de geneeskundige GGZ als regiebehandelaar kunnen fungeren.
- Kwaliteitsstatuut Mondriaan

Professioneel Statuut Mondriaan

Het professioneel statuut beschrijft de toepassing van de wet- en regelgeving bij indicatiestelling en behandeling van de patiënten van Mondriaan.
- Professioneel Statuut Mondriaan

De Specialistenraad

De Specialistenraad van Mondriaan heeft tot doel het bevorderen van kwaliteit en veiligheid van de zorg van patiënten van Mondriaan en adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur ten aanzien van:

  • het zorginhoudelijke beleid;
  • het opleidings- en scholingsbeleid voor professionals;
  • innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

De Specialistenraad bestaat uit zes vaste leden, namelijk drie psychiaters en drie klinisch psychologen. Bij de overleggen met de Raad van Bestuur en directies kunnen extra deelnemers uitgenodigd worden in verband met een specifiek onderwerp.

Patiënttevredenheid

Mondriaan hecht veel waarde aan de mening van de patiënt. Bent u tevreden over de behandeling? Heeft u inspraak bij uw behandeling? Is de informatieverstrekking voldoende? Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder patiënten kan Mondriaan zich verbeteren. Hierbij maakt Mondriaan gebruik van verschillende meetinstrumenten waarbij de patiënt gevraagd wordt naar tevredenheid over: 

  • de ontvangen informatie
  • de mate van inspraak bij de behandeling
  • de hulpverlener
  • het resultaat van de behandeling

Daarnaast wordt de patiënt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de totale behandeling en eventuele aanvullende suggesties te doen.

Mondriaan maakt gebruik van de CQ Index (Consumer Quality Index) om de tevredenheid van patiënten te meten. Over het derde kwartaal van 2018 geven patiënten, via deze CQ Index, gemiddeld een 8 voor hun behandeling bij Mondriaan (specialistische ggz) en een 8,8 voor hun behandeling bij de generalistische basis ggz van Mondriaan.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Bij Mondriaan proberen wij u zo goed mogelijke zorg te bieden. Daarom is het belangrijk dat wij aan kwaliteitsbewaking doen. Een van de manieren om kwaliteit van zorg te bewaken is een procedure van herhaalde metingen met behulp van vragenlijsten, de Routine Outcoming Monitoring (ROM).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van zorg, geneesmiddelen en medische producten. Ook houdt de Inspectie toezicht op de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, en zorg in een justitiële inrichting. Op de website van IGJ kunt u (inspectie)rapporten van onder meer zorg- en jeugdhulpaanbieders zoeken.