Statement Mondriaan in de zaak Thijs H.

28 mei 2019

Mondriaan is de afgelopen periode in het nieuws omdat Thijs H. op 8 mei is aangehouden door de politie en wordt verdacht van ernstige strafbare feiten. Mondriaan kreeg daarover vragen van de media, maar kon die vanwege het medisch beroepsgeheim niet beantwoorden. Dat medisch beroepsgeheim is een groot goed. Iedereen moet in Nederland zonder enige terughoudendheid hulp aan medische professionals kunnen vragen, waarbij het geven van vertrouwelijke mededelingen vaak onvermijdelijk is. Dat kan alleen wanneer de patiënt er van uit kan gaan dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met zijn gegevens. Schending van het medisch beroepsgeheim is strafbaar.

In de afgelopen periode waarin feiten, meningen en onjuistheden over deze zaak in de media verschenen, stonden we voor lastige afwegingen in onze communicatie. Mondriaan wilde en wil transparant communiceren. Na raadplegen van deskundigen over de toepassing van het medisch beroepsgeheim in deze zaak én om het politieonderzoek niet te verstoren, hebben wij er tot nu toe voor gekozen om geen inhoudelijke mededelingen te doen. Dat leidde soms tot onbegrip en emoties, en dat begrijpen we heel goed.

Wij vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd is en leven mee met de nabestaanden en anderszins betrokkenen. Het steekincident en het aanhouden van Thijs H. hebben grote impact op onze medewerkers. Zij zetten zich met hart en ziel in voor de beste zorg aan kwetsbare cliënten met soms moeilijk en agressief gedrag. Bij het steekincident raakten drie collega's van ons gewond. Die twee incidenten in korte tijd hakken er diep in bij onze medewerkers. Onze medewerkers zijn opgeleid als verpleegkundige of behandelaar en niet om zich te verdedigen tegen excessief, buitensporig geweld. We hebben dan ook veel respect voor hen.

In de kwestie Thijs H. heeft de officier van justitie recent camerabeelden gevorderd. Die camerabeelden vallen onder het beroepsgeheim. In goed overleg met de politie is op 17 mei besloten de camerabeelden aan de rechter-commissaris te overhandigen. Deze rechter-commissaris moest zich buigen over de vraag of in deze zaak het beroepsgeheim moest worden doorbroken. De rechter-commissaris heeft op 22 mei besloten dat er in deze zaak dusdanig uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn dat het maatschappelijke belang van waarheidsvinding het belang van het beroepsgeheim van Mondriaan overstijgt. De rechter-commissaris heeft daarbij de officier van justitie bevolen om eventuele andere personen die op die camerabeelden staan onherkenbaar te maken.

Alleen een rechter-commissaris kan beslissen dat het belang van de waarheidsvinding het belang van het medisch beroepsgeheim overstijgt. Aan de beslissing van de rechter-commissaris ligt een uitgebreide en goed te volgen motivering ten grondslag. De rechter-commissaris heeft zijn beslissing via www.rechtspraak.nl openbaar gemaakt. Wij verwijzen naar de inhoud van die beslissing voor wat betreft onze reactie op de kwestie Thijs H.

Mondriaan laat onafhankelijk onderzoek doen naar het steekincident in de kliniek waar drie van haar medewerkers bij gewond raakten. Het Openbaar Ministerie heeft reeds vastgesteld dat Thijs H. niet bij dat steekincident betrokken was. Ook laat Mondriaan onafhankelijk onderzoek doen naar de opname van- en het verlaten van de kliniek door Thijs H. Mondriaan heeft beide incidenten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die in afwachting is van de onderzoeksresultaten.