Huidige Coronamaatregelen

Huidige Coronamaatregelen

1 mei 2020

Mondriaan is 14 maart gestart met ingrijpende maatregelen voor patiënten en personeel om ieders gezondheid te beschermen en de gevolgen van het Coronavirus te beperken. Na iedere wijziging van de RIVM-maatregelen, de richtlijn van GGz NL en naar aanleiding van elke persconferentie hebben we ons beleid en de maatregelen aangepast. Inmiddels komen we in de fase waarin we de reguliere zorg stap voor stap kunnen hervatten, passend binnen de actuele richtlijnen.

Op 2 juni hebben we de poliklinieken verder opengesteld en verruimen we de mogelijkheden voor face-to-face contacten. Voor opgenomen volwassenen en kinderen en jeugdigen hebben we de bezoekregeling en bewegingsvrijheid al versoepeld. Vanaf 8 juni kunnen ook onze ouderen weer beperkt bezoek ontvangen. Het uitgangspunt is dat patiënten de behandeling krijgen die ze nodig hebben en tegelijkertijd de veiligheid van patiënten en medewerkers voldoende wordt gewaarborgd.

.

Onderstaande maatregelen gelden vanaf 21 mei

 

F2f-contacten poli/ambulante behandelingen

We verruimen de richtlijn medisch dan wel therapeutische noodzaak. Vanaf 2 juni kunnen systeemgesprekken, intakegesprekken, diagnosecontacten, eerste behandelcontacten en het instellen op medicatie weer face-to-face plaatsvinden, indien een online contact niet mogelijk of wenselijk is. In samenspraak met de patiënt overweegt de behandelaar welke vorm van behandeling het meest aangewezen is.

In alle andere gevallen behandelen we nog steeds zoveel mogelijk op afstand via de telefoon, beeldbellen of online.

 

Vrijwillige opname

We hervatten naast de medisch noodzakelijke en urgente opnames ook de planbare vrijwillige opnames. Patiënten met COVID-klachten worden voor opname getest. Indien mogelijk wordt de opname uitgesteld tot de uitslag van de test binnen is, dus uiterlijk 48 uur.

 

Crisisdienst, spoed, IHT

Onze crisishulp blijft beschikbaar. Crisiscontacten vinden doorgang (face-to-face indien noodzakelijk en digitaal waar mogelijk), evenals (gedwongen) opnames.

Het IHT-team blijft face-to-face contacten en huisbezoeken doen onder de voorwaarde dat patiënt geen klachten heeft die op een Covid-besmetting kunnen wijzen, de hygiënevoorschriften worden nageleefd en de anderhalve meter afstand bewaard

 

Ontslag

Conform de richtlijn van de GGD mogen coronapatiënten of van besmetting verdachte patiënten bij wie een ontslag gepland was, met ontslag gaan. Dat geldt ook voor de andere geplande ontslagen.

 

Dagbesteding-Inloop

Vanaf 25 mei heropenen we beperkt de inloop. Patiënten dienen zich van tevoren aan te melden. Er mogen max. 15 deelnemers (excl. begeleiding) tegelijkertijd aanwezig zijn die minimaal 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Uiteraard dient iedereen klachtenvrij te zijn.

 De ambulante dagbesteding op de boerderij wordt weer geopend volgens de geldende richtlijnen.

Ook voor de dagbesteding van ambulante patiënten geldt vanaf 25 mei een maximale groepsgrootte van 15 personen (excl. begeleiding) en voldoende afstand. Voorwaarde voor deelname is ook hier dat de patiënt klachtenvrij is.

 

Bezoekregels op afdelingen en BW’s

Omdat iedere afdeling zijn eigen patiëntengroep en daarmee ook eigen aanpak heeft kan er per afdeling sprake zijn van maatwerk zoals afspraken over aantallen bezoekers en de duur van een bezoek. Voor alle afdelingen gelden de volgende algemene uitgangspunten:

-           Bezoek dient van tevoren gescreend te zijn op klachten passend bij covid-19 infectie.

-           Er wordt geen koffie of thee geschonken.

-           Bezoekers dienen 1,5 meter afstand te houden van de patiënt en van elkaar.

-           Bezoekers dienen hun handen te desinfecteren en te wassen bij binnenkomst.

-           Bezoekers melden zich van tevoren bij de teamleden en melden zich ook weer af.

-           Wanneer een patiënt verdacht wordt van infectie of positief getest is mag hij geen bezoek ontvangen.

-           Bezoek vindt zoveel mogelijk buiten de afdeling plaats door middel van een wandeling op het terrein. Wanneer dat niet mogelijk is vindt bezoek plaats op de kamer van de patiënt.

 

Bewegingsvrijheid patiënten afdelingen en BW’s

Patiënten blijven op het terrein van Mondriaan, maar kunnen zonder begeleiding naar buiten met in achtneming van de anderhalve meter-afspraak.

Bewoners van de BW’s kunnen de wijk in indien er goede afspraken gemaakt kunnen worden rond het naleven van de corona-richtlijnen.

 Patiënten die een terminaal ziek familielid hebben, mogen hem/haar een bezoek brengen. Uiteraard enkel wanneer wordt voldaan aan alle veiligheidsmaatregelen.

 

Weekendverlof

We handhaven de regel voor weekendverlof. In ieder geval tot 15 juni is weekendverlof niet toegestaan.

 Voor kinderen en jeugdigen maken we een uitzondering gemaakt. Indien er met ouders goede afspraken te maken zijn over het naleven van de coronamaatregelen, mogen opgenomen kinderen én jeugdigen op therapeutische indicatie voor een overnachting naar huis. We baseren ons hierbij op de richtlijnen van het RIVM en de GGD Limburg die geen aanleiding zien om kinderen jonger dan 12 jaar niet met verlof te laten gaan.

 

Daghospitaal

Het daghospitaal kan vanaf 25 mei groepen organiseren van max. 15 personen (excl. begeleiding) voor patiënten bij wie sprake is van medische dan wel therapeutische noodzaak. Ook hier wordt vooraf getoetst of patiënten klachtenvrij zijn.

 

Methadonverstrekking

In Heerlen en Maastricht wordt Methadon via de poli’s verstrekt, als mensen in staat zijn te komen. Mensen komen één op één naar binnen.

In de regio Sittard verstrekken we methadon via huisbezoeken.

 

Therapieën/SBO

Vanaf 1 juni geldt ook hier een groepsgrootte van max. 15 personen, excl. therapeuten. Er wordt voorrang gegeven aan patiënten voor wie de therapie strikt noodzakelijk is. 

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is weer enigszins mogelijk. Inzet vindt plaats vanuit maatwerk. Hierbij is de vraag vanuit de zorg en het garanderen van de veiligheidsmaatregelen leidend.