Verslavingszorg

Mondriaan brengt eind 2017 haar ambulante verslavingszorg in Heerlen samen op één locatie. Dat betekent dat alle behandelingen gericht op verslaving in november verhuizen van de Valkenburgerweg naar de John F. Kennedylaan 301 in Heerlen. De verhuizing naar deze locatie maakt het mogelijk om de diverse verslavingsbehandelingen bij elkaar te brengen waardoor de samenwerking tussen behandelaren en patiënten nog beter zal worden.

Waarom verhuizen?

Het pand aan de Valkenburgerweg in Heerlen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is hiertoe ook niet geschikt te maken. Daarnaast is de toegankelijkheid voor minder- en invaliden problematisch en is er onvoldoende parkeergelegenheid voor patiënten. Om patiënten van de beste zorg te voorzien wil Mondriaan haar specialismen zoveel mogelijk bundelen.

Welke behandelingen van de ambulante verslavingszorg vinden er vanaf 20 november 2017 plaats op de John F. Kennedylaan?

- Poliklinische behandeling (patiënt heeft regelmatig een een-op-een behandelgesprek met zijn behandelaar) 
- Deeltijdbehandeling (patiënt krijgt één of meerdere dagdelen per week behandeling)
- Opiatenbehandeling (methadon- en medische heroïnebehandeling)
- Ambulante Detoxificatie (poliklinische ondersteuning bij het stoppen met alcohol en andere verslavende middelen)

John F. Kennedylaan 301 in Heerlen
Nieuwe adres verslavingszorg

Mondriaan
John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 088 506 77 00

De voorziening op de John F. Kennedylaan is een polikliniek waarbinnen diverse vormen van verslavingsproblematiek behandeld worden. Eén van deze behandelingen is de methadonbehandeling en de medische heroïnebehandeling. We kunnen ons voorstellen dat u hier graag meer over wilt weten. Hieronder vindt u de meestgestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

1. Wat moet ik mij voorstellen bij een methadonbehandeling?

 De patiënten krijgen methadon onder toezicht verstrekt. Methadon wordt verstrekt aan patiënten die verslaafd zijn aan opiaten, met name heroïne. Methadon wordt gebruikt om ontwenningsverschijnselen op te vangen. Patiënten die methadon ontvangen kunnen goed functioneren omdat ze niet ziek worden. Methadon werkt ongeveer 24 uur.

2. Door wie wordt methadon verstrekt?

Methadon valt onder de Wet op de Geneesmiddelen. Het wordt voorgeschreven door een arts en verstrekt door verpleegkundigen. Het gaat dus om een medische behandeling. Het behandelteam bestaat uit verslavingsartsen, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en maatschappelijk werkers.

3. Om hoeveel patiënten gaat het?

Van de methadonpoli op de locatie John F. Kennedylaan zullen ongeveer 90 patiënten gebruik gaan maken. Vanaf november 2017 komen dagelijks gemiddeld 40 patiënten. Het aantal methadonpatiënten in Parkstad schommelt rond de 300. Het grootste gedeelte daarvan maakt gebruik van de methadonbus die op diverse plaatsen in de regio een stopplaats heeft.

4. Zijn deze patiënten allemaal harddrugverslaafd en dak- en thuisloos?

Alle patiënten zijn harddrugverslaafd en ze hebben bijna allemaal een vaste woonplek. Veel patiënten hebben een eigen woonruimte of wonen in één van de Domushuizen van het Leger des Heils.

5. Krijgen al deze patiënten iedere dag methadon verstrekt?

Nee, de meeste mensen komen 3 keer per week, maar ook een aantal dagelijks en een minderheid maar 1 of 2 keer per week.

6. Op welke momenten wordt de methadon verstrekt?

Van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 – 9.00 uur op afspraak.
Van maandag tot en met zondag, van 12.00 - 12.30 uur en 16.30 – 17.15 uur.

7. Wat moet ik mij voorstellen bij een Medische heroïnebehandeling?

In een medische heroïne unit wordt onder medisch toezicht heroïne verstrekt aan patiënten die chronisch verslaafd zijn aan heroïne en waarvoor alleen methadon als behandeling niet toereikend is. Sinds jaar en dag zijn er vele pogingen gedaan deze patiënten van hun harddrugverslaving af te helpen. Ze zijn  echter therapieresistent gebleken, dat wil zeggen dat gebruikelijke behandelingen bij hen niet (genoeg) blijken te helpen.

8. Wanneer komen patiënten in aanmerking voor de heroïnebehandeling?

Om medische heroïne verstrekt te krijgen moeten eerdere of andere behandelingen hebben gefaald. De patiënt moet langer dan 5 jaar heroïne hebben gebruikt, minstens 35 jaar oud zijn en woonachtig in Parkstad.

9. Door wie wordt de medische heroïne verstrekt?

Medische heroïne wordt voorgeschreven door een arts onder wiens verantwoordelijkheid de medische heroïne door verpleegkundigen onder toezicht wordt verstrekt.

10. Door wie wordt de medische heroïne geleverd?

De medische heroïne wordt geleverd door een apotheker met beveiligd transport, en vanwege de aard van het middel, streng beveiligd binnen de Medische heroïnebehandeling.

11. Hoeveel patiënten krijgen heroïne verstrekt?

De groep patiënten die medische heroïne verstrekt krijgt is maximaal 35 patiënten.

12. Krijgen deze 35 patiënten iedere dag medische heroïne verstrekt?

Ja, dagelijks en meestal meerdere keren per dag. Enkele patiënten komen 3 keer per dag, maar de grote meerderheid komt 2 keer per dag.

13. Wat zijn de openingstijden van de heroïnebehandeling?

Dagelijks (7op7) geopend:
Ochtend: 8.15 – 11.00 uur
Middag: 13.00 – 14.30 uur
Avond: 17.15 – 20.00 uur
Daarnaast kunnen patiënten tijdens kantooruren nog behandelafspraken hebben, die zoveel mogelijk gekoppeld worden aan de verstrekkingstijden.

14. Door wie worden de behandelgesprekken gevoerd?

 Behandelgesprekken worden gevoerd door de verslavingsarts, de verpleegkundig specialist, de psycholoog, de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, de maatschappelijk werker en de psychiater.

15. Hoe ziet de behandeling met medische heroïne eruit?

Patiënten krijgen van een verpleegkundige de door de arts voorgeschreven hoeveelheid heroïne verstrekt, die ze vervolgens roken. Slechts een enkeling spuit nog heroïne. Dit roken gebeurt in van elkaar gescheiden ruimten, elk voorzien van een glazen ruit, zodat de verpleegkundigen goed in de gaten kunnen houden hoe de patiënten reageren op de medische heroïne. Na gebruik zijn patiënten verplicht al de hun verstrekte benodigdheden voor het gebruik weer in te leveren en nog 15 tot 30 minuten onder toezicht van de verpleegkundigen te blijven.

16.  Kunnen vuile spuiten in de directe omgeving van de opiaatpolikliniek gevonden worden?

Nee, heroïne spuiten is uit de mode, meestal wordt heroïne tegenwoordig gerookt. Patiënten moeten op de medische heroïne unit de verstrekte benodigdheden voor gebruik weer inleveren bij de verpleegkundigen voor ze de ruimte verlaten.

17. Hoelang blijven patiënten in de regel medische heroïne gebruiken?

Patiënten gebruiken in de regel voor de rest van hun leven medische heroïne. De behandeling is gericht op stabilisatie. De kans dat patiënten die heroïne verstrekt krijgen uiteindelijk van hun verslaving genezen, is klein.

18. Veroorzaken patiënten die medische heroïne gebruiken hinder?

Nee, zo leert de praktijk en beaamt de huidige omgeving van de medische heroïnebehandeling. In het verleden veroorzaakte deze groep, zonder dat ze heroïne verstrekt kregen, zeker overlast en zorgden ook voor criminaliteit. Door de verstrekking van medische heroïne in combinatie met methadon zijn de patiënten stabieler, verbetert hun gezondheid, hun kwaliteit van leven en worden contacten met politie en justitie geminimaliseerd. Patiënten die medische heroïne gebruiken hadden in het verleden ook zeker problemen op het gebied van wonen, financiën, relaties enz. Dat is ook minder het geval. De meeste patiënten hebben inmiddels eigen woonruimte of wonen beschermd. Een groot deel van de patiënten slaagt er ook in een vorm van werk/dagbesteding te vinden.

19. Hoe kunnen chronisch verslaafden aan het werk zijn of dagbesteding volgen?

Als de verslaving stabiel is, dat wil zeggen als er sprake is van goed ingestelde medische heroïnebehandeling in combinatie met methadon, naast een verder gezonde leefwijze, kan een patiënt die verslaafd is aan heroïne prima (aangepast) werk of dagbesteding verrichten.

20. Dus medische heroïnebehandeling helpt en voorkomt hinder?

Ja, medische heroïnebehandeling zorgt ervoor dat patiënten evenwichtiger gaan leven. Overlast wordt hierdoor gereduceerd dan wel verdwijnt volledig. Patiënten die medische heroïne gebruiken houden zich goed aan de gemaakte afspraken en gedragsregels op de medische heroïnebehandeling en daarbuiten.

21. Veroorzaken methadongebruikers hinder rondom de voorziening?

Niet of nauwelijks, zo leert de ervaring en beaamt de omgeving van de huidige methadonbehandeling. Wanneer er in de methadonbehandeling of direct daarbuiten sprake is van hinderlijk gedrag wordt er direct ingegrepen en waar nodig gesanctioneerd. Incidenteel is er sprake van een ongeregeldheid waarbij de beveiliging van Mondriaan de politie vraagt te assisteren. De samenwerking tussen Mondriaanmedewerkers en politie is goed. Hier gaat een sterk preventieve werking van uit.

22. Verwacht de politie drugsdealers in de nabijheid van de voorziening?

Nee, dat is nu ook niet het geval. Zichtbare aanwezigheid van beveiliging en waar nodig de politie, maakt het in de regel weinig aantrekkelijk om in de nabijheid van de voorziening te dealen.

23. Hoe komen patiënten van en naar de methadonverstrekking?

Net als de andere patiënten, lopen of fietsen ze of maken gebruik van het openbaar vervoer. Een klein deel van de patiënten die enkel methadon krijgen komen met de auto. Dit is niet toegestaan voor de patiënten die medische heroïne verstrekt krijgen. Er wordt in de gaten gehouden of loop-en fietsroutes van en naar de voorziening hinder geven.

24. Blijven patiënten straks niet de hele dag rondhangen in de directe omgeving van de voorziening?

Nee. De ervaring leert dat patiënten na hun bezoek direct weer teruggaan naar huis of naar de (opvang)voorziening waar ze verblijven of naar hun werk of dagbesteding. De beveiliging van Mondriaan ziet hier ook nadrukkelijk op toe.

25. U doet er alles aan hinder zoveel mogelijk te voorkomen?

Ja. Tal van maatregelen variërend van cameratoezicht en extra verlichting tot gedragsregels voor de patiënten en (politie)toezicht moeten hinder, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving voorkomen, of direct aanpakken wanneer daar aanleiding toe is. Een en ander is opgenomen in een uitgebreid beheerplan voor de huidige locatie van de opiaatverstrekking en zal voor de nieuwe locatie worden gecontinueerd en in samenspraak met omwonenden worden aangepast.

26. Mocht er onverhoopt toch hinder zijn, wat dan?

Als er hinder is kunt u direct contact opnemen met Ine Deckers, manager Mondriaan Verslavingszorg, T 088 506 77 00 of buiten kantooruren met de beveiligers van Mondriaan, T 088 506 62 62.